CONG TY TNHH KIEM TOAN TU VAN DOC LAP

INDEPENDENT AUDITING CONSULTING CO., LTD

Dịch Vụ

Đại lý thuế

+ Soạn thảo văn bản giao dịch với Cơ quan Thuế.
+ Giao dịch với Cơ quan Thuế.
+ Tiếp nhận hồ sơ gửi Cơ quan Thuế.
+ Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế.
+ Thực hiện các thủ tục pháp lý để xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 của người nộp thuế.
+ Khai thuế, xác định số thuế phải nộp theo tháng - quý - năm theo từng sắc thuế, phương pháp thuế khoán cho người nộp thuế.
+ Thực hiện thủ tục để Cơ quan Thuế xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các trường hợp: xuất cảnh - giải thể - phá sản - chấm dứt hoạt động ... của người nộp thuế.
+ Thực hiện thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế.
+ Soát xét, chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc kiểm tra, thanh tra của Cơ quan Thuế đối với người nộp thuế.
+ Các dịch vụ thuế có liên quan

Xem tiếp

Đào tạo - Dạy nghề

+ Cung cấp dịch vụ kế toán, kế toán trưởng
+ Xây dựng tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp; Huấn luyện đào tạo kế toán và kiểm toán viên nội bộ.
+ Giới thiệu, tuyển dụng nhân viên chuyên ngành Tài chính- kế toán và kiểm toán cho các doanh nghiệp
+ Tư vấn lựa chọn các phần mềm tin học về kế toán và quản trị
+ Tư vấn việc lựa chọn trang bị thiết bị tin học và các dịch vụ khác có liên quan

Xem tiếp

Tư vấn định giá, quản trị, tài chính, kế toán, thuế, tin học

+ Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa và các mục đích khác
+ Định giá tài sản, thẩm định tình hình tài chính
+ Tư vấn quản trị doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, giá trị tài sản
+ Tư vấn thuế và việc chấp hành luật, tư vấn áp dụng Chế độ kế toán – tài chính

Xem tiếp

Kiểm Toán

+ Kiểm toán báo cáo tài chính (theo luật định, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản … )
+ Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư  hoàn thành dự án
+ Kiểm toán nội bộ, kiểm toán tuân thủ và các mục đích đặc biệt
+ Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế

Xem tiếp