CONG TY TNHH KIEM TOAN TU VAN DOC LAP

INDEPENDENT AUDITING CONSULTING CO., LTD

Đào tạo - Dạy nghề

Đào tạo - Dạy nghề
+ Cung cấp dịch vụ kế toán, kế toán trưởng
+ Xây dựng tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp; Huấn luyện đào tạo kế toán và kiểm toán viên nội bộ.
+ Giới thiệu, tuyển dụng nhân viên chuyên ngành Tài chính- kế toán và kiểm toán cho các doanh nghiệp
+ Tư vấn lựa chọn các phần mềm tin học về kế toán và quản trị
+ Tư vấn việc lựa chọn trang bị thiết bị tin học và các dịch vụ khác có liên quan