CONG TY TNHH KIEM TOAN TU VAN DOC LAP

INDEPENDENT AUDITING CONSULTING CO., LTD

Đại lý thuế

Đại lý thuế
+ Soạn thảo văn bản giao dịch với Cơ quan Thuế.
+ Giao dịch với Cơ quan Thuế.
+ Tiếp nhận hồ sơ gửi Cơ quan Thuế.
+ Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế.
+ Thực hiện các thủ tục pháp lý để xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 của người nộp thuế.
+ Khai thuế, xác định số thuế phải nộp theo tháng - quý - năm theo từng sắc thuế, phương pháp thuế khoán cho người nộp thuế.
+ Thực hiện thủ tục để Cơ quan Thuế xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các trường hợp: xuất cảnh - giải thể - phá sản - chấm dứt hoạt động ... của người nộp thuế.
+ Thực hiện thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế.
+ Soát xét, chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc kiểm tra, thanh tra của Cơ quan Thuế đối với người nộp thuế.
+ Các dịch vụ thuế có liên quan.