CONG TY TNHH KIEM TOAN TU VAN DOC LAP

INDEPENDENT AUDITING CONSULTING CO., LTD

Kiểm Toán

Kiểm toán
+ Kiểm toán báo cáo tài chính (theo luật định, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản … )
+ Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư  hoàn thành dự án
+ Kiểm toán nội bộ, kiểm toán tuân thủ và các mục đích đặc biệt
+ Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế