CONG TY TNHH KIEM TOAN TU VAN DOC LAP

INDEPENDENT AUDITING CONSULTING CO., LTD

Tư vấn định giá, quản trị, tài chính, kế toán, thuế, tin học...

tu van dinh gia, quan tri, tai chinh, ke toanTư vấn định giá, quản trị, tài chính, kế toán, thuế, tin học
+ Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa và các mục đích khác
+ Định giá tài sản, thẩm định tình hình tài chính
+ Tư vấn quản trị doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, giá trị tài sản
+ Tư vấn thuế và việc chấp hành luật, tư vấn áp dụng Chế độ kế toán – tài chính